Ben jij 18+?


Om de inhoud van deze website te bekijken, dien je 18 jaar of ouder te zijn.

IK BEN 18+

OF

VERLAAT WEBSITE

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Le Petit Vigneron BV

Le Petit Vigneron BV

Vestigingsadres: Molenbaan 26B -9451 Haaltert

KBO: BE 0644.809.181

Tel: + 32 473 25 99 96

Mail: info@lepetitvigneron.be

 

  1. DEFINITIES 

Verkoopsvoorwaarden: deze voorwaarden. 

Klant: een persoon of rechtspersoon met wie Le Petit Vigneron BV een contractuele relatie heeft. 

 

 2. TOEPASSELIJKHEID 

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes en/of bestelorders via de website van Le Petit Vigneron BV aan haar Klanten en op alle overeenkomsten tussen Le Petit Vigneron BV en haar Klanten. Deze Verkoopsvoorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien Le Petit Vigneron BV deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. De toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst, de plaatsing van een bestelling via de website of de aanvaarding van een levering. 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden dewelke de Klant erkent gelezen en aanvaard te hebben.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke bevestiging door Le Petit Vigneron BV. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Le Petit Vigneron BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Le Petit Vigneron BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

De administratie van Le Petit Vigneron BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Klant gesloten koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door Le Petit Vigneron BV verrichte leveringen. Le Petit Vigneron BV en de Klant erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 

 3. PRIJSLIJST EN BESTELLING

De prijzen van Le Petit Vigneron BV worden steeds opgegeven in euro en inclusief btw, tenzij dit expliciet anders wordt vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet in de genoemde prijzen inbegrepen.

Le Petit Vigneron BV kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen via prijslijsten of via de webshop van Le Petit Vigneron BV is zonder enige verbintenis en is slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant. Le Petit Vigneron BV behoudt zich bovendien het recht voor om prijzen te wijzigen voor nog te leveren waren, wanneer de kost van productie en/of commercialisatie van de te verkopen waren is gestegen. Indien de uiteindelijke prijs meer dan 5% hoger is dan de oorspronkelijk afgesproken prijs heeft de Klant het recht om af te zien van de verkoopovereenkomst. De Klant dient dit binnen 5 dagen na kennisgave van de nieuwe prijs schriftelijk te melden aan Le Petit Vigneron BV.

Le Petit Vigneron BV behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren bij uitputting van de voorraad, de niet beschikbaarheid van een goed, overmacht, het leveringsadres buiten de hieronder opgesomde postcodes* is gelegen, een slechte klantenervaring uit het verleden… (niet-limitatieve opsomming) en dit zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht met vermelding van de reden.

Prijzen, jaartallen en aanbiedingen zijn zonder verbintenis en steeds onder voorbehoud van voorraad. De afbeeldingen op de website en webshop zijn louter indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Bestellingen vanaf €200,00 worden gratis bezorgd voor hieronder opgesomde postcodes* rond het vestigingsadres gelegen. Voor bestellingen lager dan €200,00 bedraagt binnen de hieronder opgesomde postcodes* de standaard leveringskost €15,00. Afhaling op het vestigingsadres is steeds kosteloos mogelijk na afspraak. Buiten de hieronder opgesomde postcodes* kan Le Petit Vigneron BV nooit verplicht worden tot levering. Voor deze locaties kan door Le Petit Vigneron BV een offerte op maat worden opgemaakt met de vermelding van de leveringskost. Afhaling is uiteraard steeds mogelijk na afspraak.

 

* Het betreft volgende postcodes:

Erpe-Mere 9420                                 Liedekerke 1770

Haaltert 9450                                     Lede 9340

Herzele 9550                                       Melle 9090

Aalst 9300                                          Merelbeke 9820

Ninove 9400                                      Gent 9000

Oosterzele 9860                                  Lochristi 9080

Sint-Lievens-Houtem 9520                Destelbergen 9070

Zottegem 9620                                   De Pinte 9840

Denderleeuw 9470                              Nazareth 9810

Affligem 1790

 

In sommige gevallen is sprake van promotieprijzen. Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen of gunstvoorwaarden.

Voor misverstanden, gebreken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Le Petit Vigneron BV dan wel tussen Le Petit Vigneron BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Le Petit Vigneron BV, is Le Petit Vigneron BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Le Petit Vigneron BV.

 

4. OVEREENKOMSTEN

Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn aanbiedingen op de website steeds zonder verbintenis en kunnen zij steeds worden ingetrokken. Aanbiedingen zijn ondeelbaar en de meest recente aanbieding vervangt de voorgaande.

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Le Petit Vigneron BV. Le Petit Vigneron BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van een reden aan de klant medegedeeld.

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de aanvraag per e-mail met hierop een uniek ordernummer, alsook een samenvatting van de bestelling.

Gezien de bepalingen van de wet op de verkoop van alcohol, verkoopt Le Petit Vigneron BV geen alcoholhoudende dranken aan minderjarigen.  Wij behouden ons het recht een bewijs van identiteit te vragen aan een Klant waarvan we vermoeden dat hij minderjarig is.

 

5. BETALING EN BETWISTING

Betalingen geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand op het verschuldigde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt bovendien het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval komen alle eventueel toegekende kortingen te vervallen. 

Betwisting van een factuur moet binnen acht dagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan Le Petit Vigneron BV kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort. Elk protest dat meer dan acht dagen na de factuurdatum geuit wordt, geldt als onbestaande.

Indien de Klant gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, dient hij dit kenbaar te maken per e-mail gericht aan info@lepetitvigneron.be. Le Petit Vigneron BV verbindt zich ertoe om de reeds door de Klant betaalde bedragen op het daartoe door Klant aangegeven rekeningnummer te retourneren binnen een termijn van 30 (dertig) dagen nadat Le Petit Vigneron van deze verzaking op de hoogte werd gebracht onder verrekening van de door Le Petit Vigneron gemaakte kosten in verband met administratieve verwerking en de eventuele retourzending tenzij anders vermeld onder punt 6.

 

6. LEVERINGEN EN VERZAKING

De leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden Le Petit Vigneron BV niet, behoudens andersluidend beding. De leveringstermijnen kunnen bij een vertraging geen grond tot enige vordering of schadevergoeding opleveren. 

Le Petit Vigneron BV streeft ernaar om bestellingen binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de betaling klaar te zetten of af te leveren. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is Le Petit Vigneron BV niet gebonden door de opgegeven leveringstermijnen. Een levering buiten de indicatieve termijn is geen grond tot weigering van de koopwaar, noch vormt het een motief tot prijsvermindering of schadevergoeding.

Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Le Petit Vigneron BV zal in dat geval voor terugbetaling zorgen.

U heeft als particuliere consument recht op 14 dagen herroepingsrecht.

Le Petit Vigneron BV behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt.

Indien een product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een aan de Klant toe te rekenen handeling of nalatigheid zal Le Petit Vigneron BV de Klant hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. Le Petit Vigneron heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De door Le Petit Vigneron BV geleverde goederen blijven eigendom van Le Petit Vigneron BV tot de volledige betaling van de goederen. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering dan wel de afhaling.

 

8. CONFORMITEIT EN GEBREKEN

De goederen dienen na levering onmiddellijk te worden nagekeken op zichtbare gebreken. Eventuele zichtbare gebreken dienen door de Klant onmiddellijk en uiterlijk 24 uren na de levering schriftelijk te worden gemeld op het e-mailadres: info@lepetitvigneron.be. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. 

Le Petit Vigneron BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties - afwijkingen in verpakkingen en etiket voorbehouden - aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Le Petit Vigneron BV is jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 1  (één) maanden te rekenen vanaf voornoemde levering.

Klachten over producten worden slechts aanvaard indien deze schriftelijk gebeuren en binnen een termijn van 8 (acht) dagen na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming.

Wanneer producten schade berokkenen kan Le Petit Vigneron BV uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is de aansprakelijkheid van Le Petit Vigneron BV, behoudens voor bedrog, in alle gevallen beperkt tot de gefactureerde en betaalde sommen met betrekking tot de geleverde waren die de schade veroorzaakten.

 

9.INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Le Petit Vigneron BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

10. PRIVACY 

De Klant garandeert dat hij bij het invullen van het registratieformulier de juiste naam, adres, telefoon/gsm-nummer en overige door Le Petit Vigneron BV gevraagde gegevens heeft verstrekt.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft de Klant Le Petit Vigneron BV de uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken. Le Petit Vigneron BV verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat de Klant zijn rechten kan uitoefenen.

De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het organiseren van de diensten van Le Petit Vigneron BV en de afhandeling van de met de Klant gesloten koopovereenkomsten. De verwerking van de gegevens van de Klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Tenzij de Klant heeft aangegeven dat hij daar geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Klant worden gebruikte om de Klant op de hoogte te houden van de diensten en de activiteiten van Le Petit Vigneron BV.

Le Petit Vigneron BV is gerechtigd persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot het bezoek en/of gebruik door de klant van de website van en eventuele andere diensten van Le Petit Vigneron BV.  Le Petit Vigneron BV gebruikt deze gegevens voor het optimaliseren van haar website en om de Klant op maat aanbiedingen van Le Petit Vigneron BV te kunnen doen.

Le Petit Vigneron BV is gerechtigd alle bestellingen en kennisgevingen te verzenden aan het door de Klant opgegeven adres, totdat de Klant Le Petit Vigneron BV schriftelijk of per e-mail een nieuwe adres heeft gegeven.

De Klant mag zijn rechten van informatie, toegang, rectificatie, uitwissing, blokkering en bezwaar uitoefenen door een email te sturen naar: info@lepetitvigneron.be met vermelding van de reden van het verzoek.

 

11. OVERMACHT 

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Le Petit Vigneron BV verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Le Petit Vigneron BV van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij de verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat Le Petit Vigneron BV tot enige schadevergoeding gehouden is, zulks door dit per e-mail aan de Klant mee te delen. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Le Petit Vigneron BV als bij haar leveranciers, machinebreuk, panne, brand, onderbreking van transportmiddelen, gedeeltelijk of volledig lamleggen of hinderen van haar systemen door hackers, virussen of andere bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. 

 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 

Deze Verkoopsvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen Le Petit Vigneron BV en de Klant zijn onderworpen aan het Belgische recht. Indien één van de voorwaarden om welke reden ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. In geval van discussie zijn enkel de rechtbanken van de ligging van de maatschappelijke zetel van Le Petit Vigneron BV territoriaal bevoegd.

Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

De nietigheid van één van de bovenvermelde clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

 

 

 

WIJN 1

edelzwicker.jpg

WIJN 2

Ludovic.jpg