Ben jij 18+?


Om de inhoud van deze website te bekijken, dien je 18 jaar of ouder te zijn.

IK BEN 18+

OF

VERLAAT WEBSITE

PRIVACYVERKLARING – Le Petit Vigneron

 

De website www.lepetitvigneron.be hierna: de “Website” wordt aangeboden door:

BVBA Le Petit Vigneron (hierna, “Wij” en “Ons”)

 

De privacyverklaring van Le Petit Vigneron heeft betrekking op volgende juridische entiteiten:

Le Petit Vigneron BVBA

Molenbaan 26B
9451 Haaltert

Ond. Nr. 0644.809.181

E-mail: privacy@lepetitvigneron.be

Telefoon: 0492 25 99 96

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig

antwoord!

 

1 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Iedere persoon die de Website gebruikt of iedere klant (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens

ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke

persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct

of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante

wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening

van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de

verwerkingsactiviteiten die Le Petit Vigneron kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Le Petit Vigneron houdt

het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld

worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

 

2 WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Le Petit Vigneron is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke

persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze

persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

Le Petit Vigneron is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of

rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De

verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker

handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Le Petit Vigneron doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;

 Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;

 Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;

 Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;

 Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

 

3 OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de

uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of

 Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van

de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;

 Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie, nieuwsbrieven naar onze klanten en

het beantwoorden van vragen die gesteld worden via ons contactformulier;

 Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct

marketing).

 

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Le Petit Vigneron verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake

dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën

persoonsgegevens worden verwerkt:

 Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);

 Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

 Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);

 Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);

 Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Website of de website bezoekt en/of

een bestelling plaatst. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in

het kader van onze naverkoop. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van

de Website, de functionaliteiten van de Website en de diensten waar je gebruik van maakt.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden,

om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

 

5 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Le Petit Vigneron verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke

gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de

Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening. Le Petit Vigneron behoudt zich

het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken,

onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze dienstverlening, Website en de daarbij horende

diensten.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de

kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;

 Beheer van geschillen;

 Bescherming tegen fraude en overtredingen;

 Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval

staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken;

 Het beantwoorden van vragen die worden gesteld via ons contactformulier.

 

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke

gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres,

vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je

de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden

zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Le Petit Vigneron en kan op die manier een zekere

controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Le

Petit Vigneron zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 

6 WIE ONTVANGT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Le Petit Vigneron en eventuele

dochterondernemingen. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of

gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete

toestemming hebt gegeven.

 

7 HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven.

Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de

Gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

 

8 WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer

bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van

jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de

categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd,

de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot

jouw persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de

Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren wanneer mogelijk. Men kan zich ook tot ons richten met

een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

- Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

- Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele

andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;

- Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

- Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;

- Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de

verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen.

Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de

persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk

voor Le Petit Vigneron om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct

marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de

dataverantwoordelijke. Le Petit Vigneron zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Le Petit

Vigneron kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens

die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Le Petit Vigneron verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en

machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan

een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven

voor direct marketing doeleinden.

 

9 HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via

aangetekende brief te sturen naar Le Petit Vigneron, Aaigemdries 1, 9420 Aaigem of via e-mail aan

privacy@lepetitvigneon.be Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van

jouw verzoek.

 

10 MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Le Petit Vigneron heb je het recht

om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België:

https://www.privacycommission.be/).